Shihan Brian W. Workman Smiling, Wearing Hakama in Dojo

A second image of Shihan Brian smiling while standing in the dojo