Shihan Brian W. Workman Smiling, Wearing Hakama in Dojo

Shihan Brian Smiling (in Ralph & Steve's Dojo)